Vedtægter

Vedtægter.

NAVN.
§ 1.Afdelingens navn er “Dronninglund Idrætsforenings Håndboldafdeling” og har hjemsted i Dronninglund by og Brønderslev Kommune.

FORMÅL, ORGANISATIONSTILKNYTNING M.M.
§ 2.Håndboldafdelingens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til håndboldspillet samt at deltage i turneringer af både privat og officiel art, såfremt fornøden tilslutning er til stede. Derudover er det afdelingens formål at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne.
§ 3.Afdelingen skal være medlem af “Dansk Håndboldforbund” og “Jysk Håndboldforbund”. Derudover kan bestyrelsen indmelde afdelingen i andre organisationer, fx DGI, såfremt dette skønnes at være til gavn for afdelingen.
MEDLEMMER
§ 4.
1. Håndboldafdelingen kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Såfremt antallet af medlemmer opnår en sådan størrelse, at det er praktisk umuligt at gennemføre en sæson tilfredsstillende, kan afdelingens bestyrelse stoppe for medlemstilgangen for derefter at oprette en venteliste.
2. Aktive medlemmer skal opfylde de betingelser, der til enhver tid er gældende for afdelingens medlemskab af de i §3 nævnte organisationer.
3. Begæring om optagelse som aktivt medlem sker ved henvendelse til enten et bestyrelsesmedlem eller til en af afdelingens trænere/ledere.
4. Afdelingens bestyrelse kan nægte en person optagelse, såfremt en sådan vil være i strid med afdelingens love.
5. Aktive medlemmers udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og kontingentet betales for det halvår, hvor udmeldelsen finder sted.
EKSKLUSION M. M.
§ 5
1. Håndboldafdelingens medlemmer er underkastet Dronninglund Idrætsforenings hovedforenings til enhver tid gældende vedtægter samt de af Dansk Idrætsforbunds og Dansk Håndboldforbunds givne love og bestemmelser.
2. Overtræder et medlem disse love og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til at stå som medlem, kan afdelingsbestyrelsen idømme karantæne og i mere graverende tilfælde ekskludere medlemmet.
3. En eventuel beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen under ansvar over for afdelingsgeneralforsamlingen, og det ekskluderede medlem har ret til at møde på førstkommende afdelingsgeneralforsamling med henblik på at få taget beslutningen om eksklusion op til behandling.
4. Afdelingsbestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling.
ØKONOMI OG HÆFTELSE.
§ 6
1. Håndboldafdelingen ledes af en bestyrelse, der repræsenterer håndboldafdelingen i alle forhold.
2. Bestyrelsesbeslutninger og -handlinger forpligter bestyrelsen. Afdelingen hæfter kun med afdelingens aktiver over for evt. forpligtelser.
3. Ingen medlemmer hæfter personligt.
4. Håndboldafdelingen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem.
BESTYRELSEN.
§ 7
1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 8 vælges af afdelingsgeneralforsamlingen, mens det sidste er lederen af Dronninglund Cup (jvfr. §7.3 og §13.2). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og sekretær. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår i forbindelse ved afdelingsgeneralforsamlingen og ved almindelig stemmeflertal.
2. Valgene gælder for en periode på 2 år og således, at 4 medlemmer afgår på de lige årstal, mens den resterende 4 på de ulige.
3. Det syvende og sidste medlem er lederen af Dronninglund Cup. Lederen udpeges af bestyrelsen og er permanent medlem af denne (jvfr. § 13.2).
4. Afdelingsbestyrelsen udpeger en kasserer. Denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men har da ikke stemmeret.
5. Kassereren fører foreningens regnskab og skal desuden være behjælpelig med udarbejdelse af budgetter.
6. Afdelingsbestyrelsen udarbejder budget for det kommende år m.h.p. fremlæggelse og godkendelse på afdelingsgeneralforsamlingen.
7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og forestår den daglige ledelse i alle forhold.
8. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt.
9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.
11. Sekretæren skal føre protokol over beslutningerne på afdelingens bestyrelsesmøder.
12. Formanden er medlem af DIF’s hovedbestyrelse. I formandens fravær deltager næstformanden.
13. Håndboldafdelingens bestyrelse skal:
· opkræve kontingent blandt medlemmerne
· lede og fordele arbejdet mellem sig
· planlægge en ny sæson med hensyn til træning, holdtilmelding, engagement af trænere/ledere m.v.
· føre regnskab over afdelingens indtægter og udgifter
· nedsætte udvalg/arbejdsgrupper efter behov.
Afdelingsbestyrelsen kan i særlige tilfælde fratage et udvalg/en arbejdsgruppe arbejdet og ansvaret, hvis det/den pågældende udvalg/arbejdsgruppe har misligholdt det økonomiske eller sportslige.
14. Afdelingsbestyrelsen kan tildele eventuelle hædersbevisninger samt indstille til hovedbestyrelsen om æresmedlemmer.
GENERALFORSAMLINGEN.
§ 8
1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned efter sæsonafslutningen. Der indvarsles på foreningens officielle hjemmeside og opslag i Dronninglund-Hallerne med angivelse af dagsorden med mindst 10 dages varsel. Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling indvarsles med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning – herunder beretning fra afdelingens forskellige udvalg og arbejdsgrupper.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Beretning fra samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter  til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.
3. Afdelingsgeneralforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
4. Der føres protokol over afdelingsgeneralforsamlingen.
5. Alle beslutninger på afdelingsgeneralforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Ved personvalg er de kandidater, der opnår flest stemmer, valgt. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater ved den sidste bestyrelsespost, foretages der omvalg mellem disse. Det skal præciseres, at der ved den/det efterfølgende afstemning/omvalg kun kan stemmes på én af de foreslåede kandidater.
6. Ved alle valg, hvor der er bragt flere i forslag, end der skal vælges samt ved afgørelse om eksklusion, skal der ske skriftlig afstemning.
7. Alle stemmeberettigede medlemmer har taleret på afdelingsgeneralforsamlingen.
STEMMERET.
§ 9
1. Stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingen har afdelingsbestyrelsen, trænere/ledere, alle fremmødte afdelingsmedlemmer over 18 år, forældre/værge til aktive afdelingsmedlemmer under 18 år (en stemme pr. medlem), såfremt disse ikke er i kontingentrestance og har været medlem i mindst 3 måneder.
2. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
VALGBARHED.
§ 10
1. Valgbare er personer, som er stemmeberettigede, og som er fyldt 18 år.
2. Et valgbart medlem kan kun vælges uden at være til stede, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn.

AFLÆGGELSE AF REGNSKAB.
§ 11
1. Håndboldafdelingens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
2. Ved regnskabsfremlæggelsen skal medtages regnskabstallene for de to foregående regnskabsår.
3. Afdelingens regnskab revideres af en revisor, der er valgt forskudt for en periode af 2 år af afdelingsgeneralforsamlingen. Første år vælges 1 revisor for 2 år og 1 for 1 år.
FREMLÆGGELSE AF BUDGET.
§ 12
1. Håndboldafdelingens budget er 1. januar til 31. december.
2. Ved fremlæggelse skal medtages tallene for de forudgående regnskabsår.
DRONNINGLUND CUP.
§13
1. Dronninglund Cup er en selvstændig aktivitet under håndboldafdelingen og med et selvstændigt regnskab. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
2. Hvert år og senest 1. august udpeger bestyrelsen for Håndboldafdelingen lederen af Dronninglund Cup m.h.p. planlægning og af afvikling af Dronninglund Cup det efterfølgende kalenderår. Det er herefter lederens opgave at sørge for at planlægge, tilrettelægge, afvikle og afslutte hvert års Dronninglund Cup-arrangement. Lederen har bemyndigelse til selv at skaffe medhjælpere, nedsætte arbejdsgrupper m.m. i det omfang, han/hun finder det nødvendigt.
3. Såvel beretning som regnskabsaflæggelse og godkendelse foregår på Håndboldafdelingens generalforsamling. Ved regnskabsfremlæggelsen skal medtages regnskabstallene for de to foregående regnskabsår.
4. Dronninglund Cups regnskab revideres af Håndboldafdelingens revisorer.
SUPPLEANTER.
§14
1. Der vælges 2 suppleanter på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder midt i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen og sidder valgperioden ud for det udtrådte bestyrelsesmedlem.
2. Desuden vælges 1 revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 1 år. Såfremt revisoren udtræder midt i valgperioden, indtræder revisorsuppleanten og sidder valgperioden ud for den udtrådte revisor.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
§15
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.
2. Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres i den lokale ugeavis samt ved opslag i Dronninglund Idrætshaller med mindst 8 dages varsel.
OPLØSNING.
§ 16
1. Til Håndboldafdelingens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på ¾ af de fremmødte på  to med 14 dages mellemrum, afholdte afdelingsgeneralforsamlinger.
2. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens aktiver Idrætssamvirket Brønderslev.

Vedtaget på den ordinære afdelingsgeneralforsamling
den 31/3-2008. – ændring paragraf § 16 stk.2 vedtaget 12/3-2013 – ændring paragraf § 8 stk.1 vedtaget 30/3-2016

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.